dom sąsiedzki,  miasto

Oświadczenie Stowarzyszenia Multi.Art w związku z konkursem na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 na lata 2022–2024

Zdecydowaliśmy się napisać te słowa, ponieważ dużo osób pyta nas, dlaczego Dom Sąsiedzki Podgórze 2–4 stoi pusty. Niestety nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, jednakże przedstawiamy nasze stanowisko.

Urząd Miasta Kalisza dopiero na początku grudnia 2021 r. ogłosił konkurs dotyczący prowadzenia Domu Sąsiedzkiego. Mógł zrobić to kilka miesięcy wcześniej, co umożliwiłoby stałe funkcjonowanie Domu na przełomie roku (poprzedni konkurs obowiązywał do końca 2021 r.). Od 1 stycznia Dom jest zamknięty i “czeka” na wyniki konkursu. Niestety, 17 stycznia został on unieważniony bez podstawy prawnej.

Nieuzasadnione w naszej opinii unieważnienie konkursu i ponowne ogłoszenie konkursu budzi nasz niepokój. Tym bardziej, że decyzja zapadła już po posiedzeniu komisji konkursowej, której zadaniem było wybranie podmiotu prowadzącego Dom.

Urząd tłumaczy, że w notce informacyjnej o konkursie, umieszczonej na stronie internetowej kalisz.pl (https://www.kalisz.pl/…/konkurs-na-prowadzenie-domu…), podano nieprawidłowy termin składania ofert (13 stycznia zamiast 3 stycznia), przez co potencjalni zainteresowani mogli zostać wprowadzeni w błąd.Jednakże procedura konkursowa, w tym treść ogłoszenia i miejsce publikowania ogłoszenia określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie musi zawierać obowiązkowo:
1) rodzaj zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Tego rodzaju ogłoszenie było zgodnie z w/w ustawą opublikowane w trzech miejscach: na stronie rewitalizacjakalisz.pl (https://rewitalizacjakalisz.pl/?p=8102), stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miasta. Informacja o konkursie umieszczona na stronie kalisz.pl nie była ogłoszeniem o konkursie, a zawierała odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym było ogłoszenie o konkursie.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że ustawa wskazuje także tylko dwie możliwości unieważnienia otwartego konkursu ofert, tj: brak ofert oraz brak ofert spełniających kryteria. W przypadku konkursu na “Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 na lata 2022–2024” z żadnej z nich Urząd Miasta Kalisza nie skorzystał. Tym samym mimo braku podstawy prawnej, unieważniono konkurs. W wyniku tego działania ponownie ogłoszono konkurs na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2–4. Dlaczego? Tego nie wiemy.

Wszystko to doprowadziło do sytuacji, że Dom nadal stoi pusty, a kaliszanie i kaliszanki są pozbawieni przestrzeni dla działań i spędzania czasu. Przerwane zostały także ważne i wartościowe przedsięwzięcia, m.in. projekt, który zainicjowali i realizują kaliscy seniorzy i seniorki.

W naszym przekonaniu konkursowi na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2–4 towarzyszy brak przejrzystości, brak precyzji oraz brak partnerskiej komunikacji, które razem powodują narastającą obawę nie tylko o nasze – Stowarzyszenia Multi.Art – funkcjonowanie, ale także o strategię i jakość współpracy Urzędu Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi.

Cała sytuacja, również i nam, wydaje się bardzo skomplikowana, dlatego przedstawiamy uproszczoną chronologię zdarzeń:


7 grudnia – ogłoszenie konkursu (start Domu możliwy od 20 stycznia 2022 r.) (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/760zarz2021.pdf)
13 grudnia – wprowadzenie poprawek do konkursu (przesunięcie startu Domu na 24 stycznia) (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/778zarz2021.pdf)
3 stycznia – termin składania ofert. Z informacji Urzędu Miasta Kalisza wynika, że Stowarzyszenie Multi.Art złożyło ofertę jako jedyna organizacja 10 stycznia – posiedzenie komisji konkursowej, ocena oferty
11 stycznia – pismo od organizacji pozarządowej o błędzie w aktualnościach kalisz.pl
17 stycznia – decyzja Prezydenta o zamknięciu konkursu bez wybrania oferty (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/024zarz2022.pdf)
17 stycznia – ponowne ogłoszenie konkursu (start Domu możliwy od 1 marca) (https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/026zarz2022.pdf)

Uważamy, że ponosimy negatywne konsekwencje powyższych działań Urzędu Miasta Kalisza, mimo że dopełniliśmy wymogów i formalności, by nasza oferta była uczciwie oceniona w trybie, który został przewidziany w Ustawie i ogłoszeniu konkursowym.

Teraz potrzebujemy Waszego – mieszkańców i mieszkanek, bywalców i bywalczyń Domu Sąsiedzkiego oraz przyjaciół i przyjaciółek Stowarzyszenia Multi.Art – wsparcia w tej sytuacji. Co możecie zrobić?Napiszcie do nas wiadomość: jak oceniacie działalność Domu? Za co cenicie Dom? Czego Wam najbardziej brakuje w czasie, kiedy Dom jest zamknięty?
Powiedzcie znajomym o tej sytuacji

Zachęcamy także kaliskie organizacje pozarządowe do zajęcia wspólnego stanowiska, do „mówienia jednym głosem”, żeby szanse w ubieganiu się o dotacje miejskie były przejrzyste i równe dla wszystkich, a przyszłość miejsc takich, jak Dom Sąsiedzki, była stabilna.

Wkrótce zaproponujemy kaliskim organizacjom pozarządowym i Urzędowi Miasta Kalisza wspólne działania. Mamy nadzieję, że pozwolą one na zbudowanie wzajemnego zrozumienia, szacunku, poprawią komunikację, a także poszerzą wiedzę zarówno wśród przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu, jak i organizacji pozarządowych. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, zapraszamy do kontaktu (e-mail: stowmultiart@gmail.com)!

Ekipa Stowarzyszenia Multi.Art i Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.