Regulamin

Regulamin 3. Turnieju Sucharów

Regulamin Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4

Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 (dalej: „Dom Sąsiedzki” lub „Dom”) jest prowadzony przez Stowarzyszenie Multi.Art (dalej: „Multi.Art”). Dom Sąsiedzki mieści się ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu.

Najważniejsze zasady i wartości

 1. Dom Sąsiedzki to miejsce otwarte dla mieszkańców i mieszkanek Kalisza w każdym wieku, o każdym statusie społecznym oraz o różnych zainteresowaniach, umiejętnościach i poglądach.
 2. Celem Domu Sąsiedzkiego jest:
 • wzmacnianie aktywności lokalnych społeczności Kalisza i wzmacnianie budowania więzi w społecznościach sąsiedzkich poprzez prowadzenie działań animacyjnych i współpracę z mieszkańcami i mieszkankami, lokalnymi liderami i liderkami, wolontariuszkami i wolontariuszami (dalej: „użytkownicy”) oraz organizacjami pozarządowymi, instytucjami, grupami formalnymi i nieformalnymi i in. (dalej: „partnerzy”),
 • bezpłatne udostępnianie pomieszczeń na działania użytkowników oraz partnerów,
 • inicjowanie i rozwijanie lokalnych inicjatyw odpowiadających na potrzeby użytkowników,
 • rozwijanie idei wolontariatu.

3. Udział dzieci do 13 roku życia we wszystkich formach aktywności realizowanych w Domu Sąsiedzkim jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Samodzielny udział dzieci powyżej 13 lat w aktywnościach Domu jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. [POBIERZ PRZYKŁADOWY WZÓR]

4. W działaniach kierujemy się następującymi zasadami:

LOKALNOŚĆ – Dom Sąsiedzki sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie najbliższej okolicy, ale też w życie całego miasta.

OTWARTOŚĆ – Dom Sąsiedzki jest otwarty dla każdego mieszkańca, działa zgodnie z zasadą tolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami obywatelskimi i demokratycznymi oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji całej społeczności lokalnej.

APOLITYCZNOŚĆ – wszystkie realizowane w Domu Sąsiedzkim działania mają charakter apolityczny.

BEZPIECZEŃSTWO – każdy, kto korzysta z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego odpowiada za bezpieczeństwo w tym miejscu – przede wszystkim własne, ale także osób, z którymi realizuje swoje pomysły.

ZASADĘ WZAJEMNOŚCI – jeśli korzystam z zasobów lub działań Domu Sąsiedzkiego, daję mu coś w zamian od siebie – np. poprowadzę zajęcia, pomagam w organizacji, uzupełniam np. materiały plastyczne czy zapas herbaty,

STREFA BEZ UŻYWEK – Dom Sąsiedzki to miejsce BEZ alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych, e-papierosów i innych używek.

Program, uczestnictwo i zgłaszanie wydarzeń

 1. Udział w wydarzeniach Domu Sąsiedzkiego jest bezpłatny, a wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Na niektóre wydarzenia obowiązywać mogą zapisy, zgodnie z informacjami podanymi w ich opisie.
 2. Program wydarzeń Domu Sąsiedzkiego koordynuje, układa i ogłasza Multi.Art. we współpracy z użytkownikami oraz partnerami, a także przy ich aktywnym udziale.
 3. Zgłoszenia prowadzenia wydarzeń lub udziału w nich są przyjmowane przez Multi.Art poprzez osobiste zapisy lub na facebookowym profilu Domu Sąsiedzkiego: www.facebook.com/domsasiedzkikalisz lub mailowo: domsasiedzkikalisz@gmail.com.
 4. Przestrzeń i wyposażenie Domu Sąsiedzkiego są udostępniane użytkownikom oraz partnerom w zależności od dostępności.
 5. Zgłaszający wydarzenia są zobowiązani do zrealizowania ich w terminach uzgodnionych z koordynatorami i koordynatorkami Domu.
 6. Zgłaszający zobowiązują się do współpracy z koordynatorami i koordynatorkami Domu podczas organizacji i promocji wydarzeń oraz do przygotowania miejsca, niezbędnego sprzętu oraz pozostawienia przestrzeni i wyposażenia Domu Sąsiedzkiego w stanie niepogorszonym uwzględniając normalne użytkowanie.

Korzystanie z przestrzeni

 1. Każdy użytkownik Domu Sąsiedzkiego, tj. każda osoba przebywająca na jego terenie, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązujących w nim zasad.
 2. Każdy użytkownik Domu Sąsiedzkiego może zgłosić swoje uwagi w wyznaczonym do tego miejscu w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego lub koordynatorom i koordynatorkom Domu.
 3. Udział dzieci do 13 roku życia we wszystkich formach aktywności realizowanych w Domu Sąsiedzkim jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Samodzielny udział dzieci powyżej 13 lat w aktywnościach Domu jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Na terenie Domu Sąsiedzkiego zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu i innych używek oraz palenie tytoniu i e-papierosów., Zabronione jest także przebywanie w Domu Sąsiedzkim osób pod wpływem alkoholu lub innych używek, osób agresywnych i awanturujących się.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zasad Domu Sąsiedzkiego, koordynatorzy i koordynatorki Domu mają prawo do wyproszenia użytkownika.
 6. Za szkody wyrządzone przez użytkownika Domu Sąsiedzkiego odpowiada użytkownik do wartości poniesionych szkód. Po uzgodnieniu z Multi.Art szkoda może być naprawiona przez użytkownika lub Multi.Art może naprawić wyrządzone szkody i obciążyć ich kosztami użytkownika. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Biorąc udział w wydarzeniach Domu Sąsiedzkiego, w przestrzeni Domu lub poza nią, każdy użytkownik Domu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku.
 8. Każdy użytkownik Domu Sąsiedzkiego zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz w tym zakresie bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatorów i koordynatorek Domu.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. Multi.Art przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej jako RODO, oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą dane, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby lub za pomocą adresu e-mail kontakt@multiartfestival.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób zapisujących się na wydarzenia w programie Domu Sąsiedzkiego na potrzeby rezerwacji miejsca na wydarzenia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania zapisu na warsztaty.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które kierują korespondencję na adres siedziby Stowarzyszenia, pod adresy mailowe Stowarzyszenia lub kontaktują się telefonicznie. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona, poprzez nawiązanie kontaktu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych sytuacjach może być konieczne do prowadzenia korespondencji i/lub rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Administrator przetwarza wizerunek uczestników wydarzeń i użytkowników Domu Sąsiedzkiego. Wszystkie wydarzenia mogą być rejestrowane dowolną techniką przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg wydarzeń w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Domu Sąsiedzkiego i innych inicjatyw Stowarzyszenia, a także dla celów promocji lub reklamy samego Stowarzyszenia. W związku z tym wizerunek uczestników wydarzeń może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z wydarzeń w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 6. W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Wizerunek uczestników wydarzenia będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych z zachowaniem pól wykorzystania wizerunku zgodnie z ust. 5.
 8. Osobie, której dane i wizerunek są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 to zadanie dofinansowane ze środków Miasta Kalisza.