Open call dla muzyki

Regulamin Open call dla muzyki podczas 17. Multi Art Festival

 1. Organizatorem Open call dla muzyki jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz.
 2. Celem open call jest promowanie młodych zespołów, solistów, solistek (zwanych dalej “Uczestnikiem”), grających autorskie kompozycje oraz umożliwienie im występu podczas koncertu finałowego podczas 17.Multi Art Festival.
 3. Opiekę artystyczną nad Open call dla muzyki sprawuje Organizator.
 4. Open call dla muzyki odbywa się w następujących etapach: 
 • 30.06.2023–10.08.2023 – przyjmowanie zgłoszeń,
 • 10.08.2023–12.08.2023 – weryfikacja zgłoszeń i wybór przez Organizatora trzech spośród nadesłanych zgłoszeń, które przejdą do kolejnego etapu,
 • 12.08-2023–21.08.2023 – głosowanie użytkowników Facebooka,
 • 22.08.2023 – oficjalne ogłoszenie zwycięzcy,
 • 23.08.2023–02.09.2023 – podpisanie umowy ze zwycięzcą,
 • 01.09.2023 – występ podczas finałowego koncertu podczas 17. Multi Art Festival.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Open call dla muzyki, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do oraz dokonania wyboru zwycięzców/zwyciężczyń pierwszego etapu (zgodnie z Regulaminem), Organizator powoła Komisję Open call (jury). W skład jury wejdą osoby wydelegowane przez Organizatora.
 2. Open call dla muzyki składa się z dwóch etapów, podczas których będzie dokonywany wybór Uczestników i wyłonienie Zwycięzcy:
  • I etap: weryfikacja zgłoszeń i wybór przez Organizatora trzech spośród nadesłanych zgłoszeń, które przejdą do kolejnego etapu,
  • II etap: głosowanie użytkowników Facebooka oraz wybór zwycięzcy.
 3. Zwycięzcą/zwyciężczynią (dalej “Zwycięzca”) będzie Zespół/solista/solistka, która w Głosowaniu otrzyma największą liczbę Głosów.
 4. Zwycięzca Open call dla muzyki otrzyma wynagrodzenie za wykonanie koncertu w wysokości 1500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 
 5. W przypadku, gdy Uczestnikiem Open call jest osoba fizyczna niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Open call. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Open call dla muzyki.
 6. W przypadku, gdy Uczestnikiem Open call dla muzyki jest grupa osób fizycznych (dalej „Zespół”):
 • Zespół traktowany jest jako jeden Uczestnik,
 • osoba zgłaszająca Zespół musi być członkiem Zespołu i posiadać wszelkie przewidziane prawem pełnomocnictwa do działania w Open call dla muzyki w imieniu wszystkich członków Zespołu,
 • wszystkie warunki i zasady Open call dla muzyki odnoszą się do Zespołu jako całości, jak i poszczególnych jego członków.
 1. Warunkiem przystąpienia do Open call jest przesłanie na adres mailowy stowmultiart@gmail.com lub dostarczenia osobiście do Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 (62–800 Kalisz) przynajmniej trzech nagranych utworów muzycznych własnego autorstwa oraz opisu słownego (max. 1500 znaków) Zespołu/solistki/solisty.
 2. Z chwilą przesłania swojego zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Utworów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych (w tym komercyjnych) przez okres 1 (jednego) roku od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do dokonywania opracowań Utworów (w szczególności skrótów, przeróbek, łączenia z innymi utworami) oraz rozporządzania opracowaniami i korzystania z opracowań Utworów w okresie, na który udzielona zostaje Licencja, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie 11.
 3. Spośród Uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia, Komisja wybierze 3 spośród nich, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu – Głosowania.
 4. Nazwy 3 Uczestników zostaną ogłoszone na facebookowym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/MultiArtFestival do dnia 12.08.2023 r. do godz. 20.00.
 5. Podczas Głosowania użytkownicy oddają głosy (dalej „Głos”) na jednego z trzech wyselekcjonowanych w pierwszym etapie Uczestników. Warunkiem oddania Głosu w Open call na II etapie jest zarejestrowanie się w portalu Facebook lub posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook. Z jednego konta na Facebook możliwe jest oddanie podczas całego tego etapu tylko jednego głosu na wybranego Uczestnika. Zabronione jest zwiększanie ilości Głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego adresu IP.
 6. Głosowanie trwać będzie od 12.08.2023 r. do 21.08.2023 r. do godziny 23.59.
 7. Ogłoszenie zwycięzcy Open call nastąpi najpóźniej do godziny 12.00 w dniu 22.08.2023 r. 
 8. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia (pocztą elektroniczną) gotowości występu podczas 17. Multi Art Festiwal w terminie 48 godzin od momentu przekazania informacji o zakwalifikowaniu do koncertu finałowego. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Organizator ogłosi zwycięzcą Uczestnika, który uzyskał drugą najwyższą liczbę głosów.
 9. Zwycięzca wystąpi na scenie koncertu finałowego poczas 17.Multi.Art Festival w dniu 1 września 2023 r.
 10. W razie ogłoszenia obostrzeń sanitarnych związanych z sytuacją pandemiczną w Polsce, które uniemożliwią organizację koncertu finałowego z udziałem publiczności, Organizator zmieni termin koncertu lub zrealizuje go w formie on-line.
 11. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Multi.Art. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Open call. Dane laureatów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów na stronie internetowej organizatora Open call. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Open call.
 12. Reklamacje w związku z Open call należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Open call. Przez wpływ reklamacji do siedziby Organizatora rozumie się jej dostarczenie, a nie nadanie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej.
 13. Zgłaszając udział w Open call i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Open call.

Pobierz: Regulamin [PDF]