Regulamin konkursu na minigrant #KulturaRatuje! Miasto w twoich rękach

 1. Organizatorem konkursu na minigrant jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu, dalej zwane Organizatorem konkursu.
 2. Członkowie Stowarzyszenia nie pobierają żadnego wynagrodzenia w związku z przeprowadzeniem konkursu.
 3. Kwota minigrantu pokryta jest w całości z zaoszczędzonych środków własnych Stowarzyszenia.

I. Słowniczek

 1. Grupa nieformalna (zwana dalej: grupą nieformalną) – grupa składająca się z minimum trzech osób (tj. osób fizycznych), przy czym minimum 1 (jedna) osoba musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a ewentualne osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę na działanie opiekuna prawnego na udział w konkursie. Grupę nieformalną mogą stanowić osoby, które na co dzień nie mieszkają w Kaliszu, ale tutaj uczą się lub pracują, lub ich życie codzienne lub zawodowe jest silnie związane z Kaliszem.
 2. Młoda organizacja pozarządowa (zwana dalej: młodą organizacją pozarządową) – organizacja, która została założona nie wcześniej niż trzy lata przed przystąpieniem do konkursu lub organizacja, która w okresie sześciu lat od przystąpienia do konkursu nie zrealizowała żadnego działania, finansowanego ze źródeł zewnętrznych. Głównym obszarem działania organizacji musi być miasto Kalisz.
 3. Wnioskujący – grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe, które ubiegają się o minigrant.
 4. Działanie – pomysł na aktywność przedstawioną we wniosku w konkursie na minigrant.
 5. Zwycięzca (dalej także: Zwycięzcy) – grupa nieformalna albo organizacja, która wygrała konkurs na minigrant.

II. Cele konkursu

Celami konkursu są:

 • integracja mieszkańców i mieszkanek Kalisza;
 • aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Kalisza do podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym; 
 • poszerzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej Kalisza;
 • wspieranie kaliszan i kaliszanek w działaniach na rzecz swoich wspólnot, społeczności lokalnych i najbliższego otoczenia;
 • pogłębianie więzi i budowanie sieci kontaktów i wsparcia w Kaliszu;
 • wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie poczucia współodpowiedzialności za swoje otoczenie i społeczność wśród kaliszanek i kaliszan;
 • nadanie znaczenia niewielkim działaniom realizowanym oddolnie oraz zwrócenie uwagi na ich istotność dla budowania lokalnej tożsamości, odkrywania lokalnego dziedzictwa, jego pielęgnowania i ochrony, tworzenia się lokalnej kultury, kształtowanie się i wzmacnianie przywiązania mieszkańców i mieszkanek do Kalisza.

III. Zasady konkursu 

 1. Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz do grup nieformalnych.
 2. Grupy nieformalne powinny wybrać jednego przedstawiciela do kontaktu z Organizatorem konkursu. Musi to być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Do konkursu na minigrant można składać pomysły na realizację Działania zgodnego z Celami konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie w pkt. II.
 4. W ramach realizacji Działania od uczestników i uczestniczek Działania nie można pobierać żadnych opłat.
 5. W ramach konkursu mogą być realizowane wszelkie działania (spotkania, warsztaty, pokazy filmowe, prezentacje, koncerty, zajęcia edukacyjne, pikniki z elementami działań społeczno-kulturowych i in.) o charakterze społeczno-kulturowym, kulturalnym, artystycznym, rękodzielniczym, odwołującym się do lokalnej kultury, tradycji, historii.
 6. W ramach konkursu nie mogą być realizowane działania:
  1. komercyjne,
  2. mające na celu wyłącznie poprawę lub budowę infrastruktury,
  3. prywatne spotkania skierowane do zamkniętej grupy osób,
  4. o charakterze politycznym,
  5. o charakterze wyznaniowym,
  6. obraźliwe, mogące naruszać dobra osobiste,
  7. wszelkie działania, które są sprzeczne lub które nie uwzględniają celów konkursu, przedstawionych w punkcie II Regulaminu – “Cele konkursu”.
 7. Z minigrantu mogą zostać pokryte wszystkie uzasadnione we wniosku wydatki niezbędne do realizacji Działania.
 8. Grant zostanie przyznany Zwycięzcy na podstawie umowy. W przypadku, gdy Zwycięzcą będzie grupa nieformalna, umowa zostanie podpisana z przedstawicielem grupy nieformalnej.
 9. Zwycięzca po zakończeniu zadania przedstawia Organizatorowi konkursu sprawozdanie finansowe z poniesionych wydatków. 
 10. W przypadku Grupy nieformalnej nabywcą faktur i umów zawieranych w ramach zadania jest Organizator konkursu. Wszystkie wydatki wymagają wcześniejszej akceptacji Organizatora. 
 11. W ramach realizacji Działania Zwycięzca może korzystać bezpłatnie z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 w Kaliszu w  godzinach jego funkcjonowania oraz w miarę dostępności wolnej sali. Zapotrzebowanie na przestrzeń Domu trzeba złożyć poprzez kontakt na adres: domsasiedzkikalisz@gmail.com lub nr tel.:793 910 333.
 12. Wnioskujący mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego (przede wszystkim na etapie opracowywania pomysłu) lub organizacyjnego (przede wszystkim na etapie realizacji Działania), udzielonego przez Organizatora konkursu. Organizator konkursu będzie udzielał wsparcia w ramach wolontariatu kompetencyjnego swoich Członków i Członkiń (nieodpłatnie). Każdy Członek i Członkini Stowarzyszenia dla każdego Wnioskującego może przeznaczyć łącznie maksymalnie trzy godziny. Główne kompetencje Członków i Członkiń Stowarzyszenia Multi.Art określone są na stronie internetowej pod adresem: https://multiart.org.pl/inne-projekty/minigrant/. Wnioskujący swoje zapotrzebowanie mogą zgłosić poprzez kontakt na adres: kontakt@multiartfestival.pl.
 13. Składając wniosek, Wnioskujący wyrażają zgodę na udostępnienie treści swojego wniosku pozostałym Wnioskującym w celu poddania go ocenie, zgodnie z Regulaminem.
 14. Po zrealizowaniu minigrantu należy przygotować podsumowanie przeprowadzonych działań wraz z opisem wydatków. Wzór podsumowania zostanie przekazany Zwycięzcy wraz z umową. 
 15. Działanie musi uwzględniać obowiązujące obostrzenia, wynikające z trwającej epidemii Covid-19. Aktualne obostrzenia są publikowane na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 16. Wnioskujący zobowiązują się do udziału w ocenie wniosków pozostałych Wnioskujących – zgodnie z punktem VI. Kryteria i sposób oceny wniosków Regulaminu.
 17. Zwycięski wniosek musi uzyskać minimum 33 punkty w ocenie merytorycznej (tj. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów). W przypadku, gdy żaden wniosek nie uzyska wymaganej liczby 33 punktów, Organizator może zdecydować, że zwycięża wniosek, który ma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych wniosków.
 18. Zwycięzca po zakończeniu realizacji Działania jest zobowiązany do udziału w spotkaniu ewaluacyjnym z Organizatorem. Termin spotkania zostanie ustalony wspólnie w trybie roboczym.
 19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na minigrant bez podania przyczyny.

IV. Wniosek

 1. Każda grupa nieformalna oraz każda młoda organizacja pozarządowa może w konkursie złożyć tylko jeden wniosek, przy czym poszczególne osoby – członkowie grup nieformalnych mogą być członkami więcej niż jednej grupy nieformalnej, ale nie więcej niż trzech grup nieformalnych.
 2. Wniosek należy złożyć na formularzu, dostępnym pod adresem: https://multiart.org.pl/inne-projekty/minigrant/ oraz przesłać go w formacie PDF na adres: kontakt@multiartfestival.pl. Młode organizacje pozarządowe do wniosku złożyć muszą także w formie elektronicznej swój aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) statut.
 3. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest dostarczenie przez Wnioskujących – w terminie 7 dni od dnia przesłania wniosku – upoważnienia do złożenia wniosku podpisanego przez wszystkich członków grupy nieformalnej lub małej organizacji pozarządowej. Upoważnienie należy złożyć drogą pocztową (liczy się data dostarczenia listu) lub osobiście w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4. 

Jeśli nie ma możliwości, by wszyscy członkowie grupy nieformalnej złożyli osobisty podpis – podpisuje jedna osoba, a pozostałe potwierdzają swój udział przesyłając maila o treści: „Potwierdzam, że jestem członkiem grupy nieformalnej, która złożyła wniosek …”. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

V. Terminy i kwota minigrantu

 1. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 31 maja 2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 10 czerwca 2021 r. na facebookowym profilu Stowarzyszenia Multi.Art (https://www.facebook.com/MultiArtFestival) i na stronie internetowej Stowarzyszenia Multi.Art (www.multiart.org.pl).
 3. Projekt należy zrealizować w terminie od 11 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. albo w terminie od 15 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
 4. Kwota minigrantu wynosi łącznie 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

VI. Kryteria i sposób oceny wniosków

 1. Formalne kryteria oceny wniosków:
  1. Złożenie wniosku w terminie, tj. do 31 maja 2021 r.
  2. Pozostałe kryteria formalne dla:
   1. organizacji pozarządowych:
    1. dołączenie aktualnego statutu organizacji,
    2. podpis przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
    3. dostarczenie podpisanego upoważnienia do złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia przesłania wniosku.
   2. grupy nieformalne:
    1. skład grupy – tj. minimum 1 (jedna) osoba musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
    2. dostarczenie podpisanego upoważnienia do złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia przesłania wniosku.
 2. Merytoryczne kryteria oceny wniosków:
  1. Spójność celów pomysłu z celami konkursu na minigrant.
   1. Liczba punktów: 0-20 punktów.
   2. W tym kryterium ocenie podlega ogólne uzasadnienie potrzeby realizacji zadania w kontekście określonych w Regulaminie celów konkursu na minigrant  (patrz: rozdział II. Cel konkursu). Myśląc o pomyśle i planując Działanie, prosimy zapoznać się z celami konkursu. 
  2. Dobór formy Działania do zdiagnozowanej potrzeby.
   1. Liczba punktów: 0-10.
   2. W tym kryterium będziemy oceniać uzasadnienie realizacji Działania, m.in. czy i w jakim stopniu odpowiada ono na zdiagnozowane potrzeby odbiorców (np. lokalnej społeczności, mieszkańców Kalisza, grupy sąsiedzkiej itd.) lub czy i w jakim stopniu odnosi się do ważnego tematu (np. z perspektywy pewnej grupy osób lub szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Kalisza).
  3. Inkluzywność i dostępność (włączanie grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem).
   1. Liczba punktów: 0-10.
   2. W tym kryterium ocenie podlega szeroko pojęta dostępność zaproponowanego Działania, tzn. czy w Działaniu będzie mogła wziąć udział każda chętna osoba. Będziemy oceniać, czy wydarzenie jest dostępne dla różnych grup, które są lub mogą być zagrożone wykluczeniem ze względów m.in. sprawności fizycznej lub intelektualnej lub względów ekonomicznych lub społecznych. Będziemy oceniać, w jaki sposób zadbano, aby osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem mogły w wziąć udział w Działaniu.
  4. Ekologia i dbałość o środowisko.
   1. Liczba punktów: 0-5.
   2. W tym kryterium będziemy oceniać, czy Działanie zaplanowano z dbałością o środowisko (np. rezygnując z jednorazowych naczyń, niekoniecznych druków ).
  5. Promocja.
   1. Liczba punktów: 0-10.
   2. W tym kryterium będziemy oceniać adekwatność i efektywność zaplanowanej promocji Działania wśród jego odbiorców, tj. w jaki sposób Działanie będzie promowane wśród jego odbiorców i czy dobrano najbardziej skuteczne metody.
 3. Sposób oceny wniosków:
  1. Każdy wniosek będzie oceniany w dwóch fazach:
   1. pierwsza faza – ocena formalna, której dokona Organizator konkursu na podstawie kryteriów formalnych.
   2. faza druga – ocena merytoryczna. Oceny merytorycznej dokona Organizator konkursu oraz wszyscy Wnioskujący, przy czym poszczególni Wnioskujący nie będą mogli ocenić swojego własnego wniosku.
    1. Udział Wnioskujących w ocenie innych wniosków jest konieczny – brak udziału Wnioskującego w ocenie wniosków, dyskwalifikuje danego Wnioskującego z dalszego udziału w konkursie na minigrant.
    2. Wnioski do oceny zostaną przesłane do Wnioskujących mailowo wraz z kartą oceny, którą będą zobowiązani uzupełnić według wskazanego schematu oceniania. Wnioski do oceny zostaną przesłane bez części zawierających dane osobowe.
    3. Ocena Wnioskujących odbędzie się podczas spotkania zorganizowanego online albo na żywo (w zależności od obowiązujących obostrzeń) w dniach od 1 do 8 czerwca 2021 r. w godzinach popołudniowych. O sposobie spotkania Wnioskujący zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
  2. Ocena końcowa każdego wniosku będzie się składała z:
   1. oceny Stowarzyszenia Multi.Art, która będzie stanowiła

 70% oceny końcowej,

 1. oceny Wnioskujących , która będzie stanowiła 30% oceny końcowej. 
 2. Zwycięzcą będzie Grupa nieformalna lub Młoda organizacja pozarządowa, która otrzyma najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem pkt. III ust. 17.
 3. Wszystkie informacje, dotyczące oceny wniosków są jawne. Karty ocen poszczególnych Wniosków oraz ocena końcowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Multi.Art (www.multiart.org.pl).

VII. Obowiązki Wnioskujących

 1. Rozliczenie Działania:
  1. Sfinansowane z konkursu na minigrant  wydatki muszą być udokumentowane, a wszystkie dokumenty księgowe – przechowywane przez okres 5 lat. Zwycięzca po zakończeniu realizacji Działania, przesyła skany wszystkich dokumentów księgowych (faktury, paragony) w jednej wiadomości e-mail na adres: kontakt@multiartfestival.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia Działania. Dokumenty księgowe dotyczące wydatków grupy nieformalnej przechowuje Organizator. 
 2. Promocja:
  1. Zwycięzca ma obowiązek w kanałach promocji, używanych podczas realizacji Działania, informować, że Działanie zostało współfinansowane z budżetu Stowarzyszenia Multi.Art w ramach konkursu “#KulturaRatuje! Miasto w twoich rękach”.

VIII. Przetwarzanie wizerunku i danych osobowych

 1. Osoby, których inicjatywy zostały zakwalifikowane do realizacji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji konkursu na minigrant.
 2. Informacja na temat administratora danych osobowych, celu ich przetwarzania, odbiorców danych oraz praw, które w związku z tym przysługują znajduje się na stronie www.multiart.org.pl.