Open call dla artystów i artystek

Regulamin Open call dla artystek i artystów sztuk wizualnych

  1. Organizator.

Organizatorem Open call dla artystek i artystów sztuk wizualnych (zwanego dalej “Open call” lub “Nabór”) jest Stowarzyszenie Multi. Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz, zwane dalej “Organizatorem”.

  1. Idea Open call:

Tegoroczny Multi Art Festival  ma być wybuchem radości i frajdy w (post-)pandemicznym, pełnym niepewności czasie. Festiwal będzie przede wszystkim okazją do spotkania. Czekamy na prace z obszaru sztuki i aktywizmu. Rezydencja może trwać maksymalnie tydzień, a poprzedzać ją może śledztwo i research artystyczny. 

Zapraszamy artystki i artystów sztuk wizualnych i performatywnych, tancerki i tancerzy, badaczki i badaczy, aktywistów i aktywistki do wzięcia udziału w open call – czekamy na propozycje działań performatywnych i animacyjnych, warsztatów, interwencji wokół idei spotkania oraz budowania wspólnoty i radosnego przeżywania kultury, działań realizowanych w przestrzeni miejskiej i w porozumieniu ze społecznością lokalną. Działania miałyby odbyć się wokół i na Skwerze Historycznym Rozmarek, na którym odbywa się Festiwal. 

Skwer jest miejscem dla nas szczególnym, spotykamy się tam z mieszkańcami i mieszkankami Kalisza, organizując spotkania, warsztaty, koncerty. Do wspólnych działań zachęcamy także najbliższych sąsiadów. Skwer przypomina kaliszanom historię i tradycję miasta wielokulturowego. Oprócz miejsca pamięci, jest też na Skwerze mały trawnik i ulubione przez nas drzewa – akacje, wokół których można zbudować ideę rezydencji. Jesteśmy przekonani, że dziś bardziej niż dawniej potrzebujemy aktywności blisko natury oraz budowania wspólnot. 

3. Zadanie w ramach Open call.

1) Zadaniem Uczestniczek i Uczestników Open call jest stworzenie koncepcji oraz realizacja projektu nawiązującego do idei opisanej w pkt. II.
2) Projekt powinien być przygotowany z myślą o jego realizacji i przedstawieniu publiczności na Skwerze Historycznym Rozmarek w czasie trwania 15. Multi Art Festival w dniach od 28 sierpnia do 4 września 2021 r.

4. Produkcja i wynagrodzenie.
1) Na wynagrodzenie dla Autorki/Autora zwycięskiego projektu Organizator przeznaczy kwotę w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). W jego ramach wybrany Autorka/Autor pokrywa także koszty produkcji projektu.
2) Wybrana Autorka/Autork może korzystać także z zasobów rzeczowych Organizatora (np. stołów, leżaków, materiałów biurowych, sprzętu, przestrzeni do pracy i in.) po uprzednim ustaleniu formy i zakresu, co będzie przedmiotem osobnego porozumienia.
3) Myśląc o uspołecznieniu projektu, w ramach produkcji projektu Organizator zachęca do wykorzystania materiałów z odzysku lub pozyskania ich we współpracy z odbiorcami działania.

5. Harmonogram.
1) Nabór zgłoszeń do Open call trwa od 30 czerwca do 31 lipca do północy.
2) Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 sierpnia 2021 r. na facebookowym profilu Organizatora.
3) Termin realizacji zwycięskiego projektu musi nastąpić podczas 15. Multi Art Festival w wybranym okresie w dniach od 28 sierpnia do 4 września 2021 r.

6. Warunki uczestnictwa w Open call.
1) Open call ma charakter otwarty, to znaczy, że mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby fizyczne, będące pełnoletnie w dniu wysłania zgłoszenia do Open call. W Naborze mogą wziąć udział także osoby nie mające wykształcenia artystycznego.
2) Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzenia (pocztą elektroniczną) gotowości realizacji projektu podczas 15. Multi Art Festiwal w terminie 48 godzin od momentu przekazania informacji o wyborze. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Organizator wybierze kolejnego w kolejności Uczestnika z najwyższą liczbą punktów.

7. Zgłoszenie do Open call.
1) Warunkiem wzięcia udziału w Open call jest przesłanie wypełnionego formularza w formacie PDF na adres mailowy Organizatora: kontakt@multiartfestival.pl do dnia 31 lipca 2021 r., dopisując w tytule wiadomości: “open call dla artystek i artystów sztuk wizualnych”.
2) Formularz dostępny jest pod linkiem. Aby poprawnie zgłosić się do udziału w Open call, należy wypełnić wszystkie punkty formularza. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie mają wypełnionych wszystkich punktów formularza. Organizator ma prawo zarówno przed wyborem, jak i po wyborze zwycięskiego projektu do doprecyzowania treści i formy projektu przedstawionego w zgłoszeniu.
3) Poprzez zgłoszenie do konkursu Uczestnicy oświadczają, że treść i forma zgłoszonego projektu nie narusza przepisów prawa ani dóbr osób trzecich prawnie chronionych. Uczestnicy odpowiadają za naruszenie cudzych dóbr osobistych oraz praw autorskich i zobowiązuje się przejąć wszelkie roszczenia względem Organizatora wynikające z naruszenia tych praw.

8. Wybór zwycięskiego projektu.
1) Wyboru zwycięskiego projektu dokona jury, uwzględniając poniższe kryteria oceny:

  • oryginalność koncepcji nawiązującej do idei zawartej w punkcie II Regulaminu (0-20 punktów),
  • uspołeczniający przebieg procesu przygotowującego rezydencję (0-25 punktów)
  • istotność zagadnienia, które podejmuje projekt (0-25 punktów)
  • budżet i jego uzasadnienia (0-15 punktów).

2) W skład jury wejdą przedstawiciele Organizatora w składzie: Natalia Czarcińska, Adrian Kempa, Marta Śniosek-Masacz, Ewa Wojtysiak.
3) Wybór projektu nie oznacza zatwierdzenia jego realizacji. Realizacja zwycięskiego projektu odbędzie się na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Autorem/Autorką wybranego projektu. Zawarcie umowy uwzględniać będzie m.in. realizację projektu w sytuacji epidemiologicznej.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Open call na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do niewyłonienia do realizacji żadnego zgłoszonego projektu.

9. Dane osobowe.

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Multi.Art. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Open call. Dane laureatów  w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów na stronie internetowej organizatora Open call. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Open call. Zgromadzone projekty oraz adresy mailowe i numery telefonów Uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji Open call.
  2. Reklamacje w związku z Open call należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Open call. Przez wpływ reklamacji do siedziby Organizatora rozumie się jej dostarczenie, a nie nadanie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej.
  3. Zgłaszając udział w Open call i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Open call.