6. Multiartowy Slam Poetycki

Slam poetycki to wyjątkowy pojedynek, w którym największą i jedyną moc mają słowa. To pojedynek poetów, performerów, autorów i artystów. Zasada jest prosta – każdy z uczestników slamu wychodzi zaprezentować się przed publiczność trzy razy, wówczas swą twórczością może przekonać słuchaczy i słuchaczki do tego, by pomogły mu/jej wygrać pojedynek i zgarnąć pierwszą nagrodę 6. Multiartowego Slamu Poetyckiego.

Regulamin konkursu „6. Multiartowy Slam Poetycki”

I. Informacje ogólne.

I. Informacje ogólne.

 1. Organizatorem 6. Multiartowego Slamu Poetyckiego (dalej: Konkurs) jest Stowarzyszenie Multi.Art (dalej: Organizator) z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach 16. Multi Art Festival (dalej: Festiwal) w dniu 27 sierpnia 2022 r. o godzinie 19.00 na Skwerze Historycznym Rozmarek w Kaliszu.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu, dostępnym pod linkiem.

II. Uczestnictwo.

 1. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest przesłanie zgłoszenia, zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, nr tel.), do dnia 20.08.2022 r. do godz. 23.59 na adres mailowy maffestiwal@gmail.com lub w wiadomości prywatnej poprzez stronę na Facebooku, dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/MultiArtFestival. Zakładamy także przyjmowanie tzw. “spontanicznych uczestników”.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła, a udział w konkursie jest bezpłatny.

III. Przebieg.

 1. Każdy uczestnik będzie osobiście i na żywo prezentował swoje autorskie utwory poetyckie przed zgromadzoną na Festiwalu publicznością. 
 2. Zabronione jest używanie rekwizytów i kostiumów. Niedozwolone jest korzystanie z podkładu muzycznego i instrumentów muzycznych. Dopuszcza się czytanie swojego tekstu z kartki lub urządzeń elektronicznych.
 3. Konkurs prowadzony jest w trybie turniejowym z podziałem na trzy trzyminutowe rundy.
 4. Jurorem w konkursie jest publiczność i to liczba jej głosów będzie stanowiła o ostatecznym rozstrzygnięciu Konkursu, przy czym zwycięzcą jest osoba, która uzyska największą liczbę głosów w trzeciej rundzie Konkursu.
 5. Głosy publiczności liczone będą przez Organizatora.
 6. Decyzja o wyniku Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

IV. Nagrody.

1. Zwycięzcy przyznane zostaną następujące nagrody:

 • nagroda główna,
 • nagrody rzeczowe.
 1. Organizatorzy mogą przyznać nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz pozostałym uczestnikom Konkursu.
 2. Możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w konkursie przez wszystkie osoby, które wystartowały w minimum jednej rundzie Konkursu.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej jako RODO, oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą dane, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą wKaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby lub za pomocą adresu e-mail stowmultiart@gmail.com.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób zgłaszających się do Konkursu organizowanego w ramach Festiwalu na potrzeby uczestnictwa w Konkursie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania rejestracji i wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które kierują korespondencję na adres siedziby Stowarzyszenia, pod adresy mailowe Stowarzyszenia lub kontaktują się telefonicznie. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona, poprzez nawiązanie kontaktu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych sytuacjach może być konieczne do prowadzenia korespondencji i/lub rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Administrator przetwarza wizerunek Uczestników Festiwalu. Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu mogą być rejestrowane dowolną techniką przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Stowarzyszenia, a także dla celów promocji lub reklamy samego Stowarzyszenia. W związku z tym wizerunek Uczestników Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 1. W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Wizerunek uczestników Konkursu będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych z zachowaniem pól wykorzystania wizerunku zgodnie z ust. 5.
 3. Osobie, której dane i wizerunek są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
   kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) swoich
   danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
   niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do
   bycia zapomnianym”),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Informacje końcowe.

 1. O kwestiach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie oraz jego interpretacji decydują Organizatorzy Konkursu.
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:
  www.multiart.org.pl.
 5. Stowarzyszeniu przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.